طالع بینی فصلی یکی از انواع طالع بینی است که با توجه به فصل تولد شما طالع شما را نمایش می دهد.
برای مشاهده نتیجه طالع خود روی فصل مورد نظر خود کلیک کنید و کمی منتظر بمانید.

 طالع بینی بهارطالع بینی تابستانطالع بینی پاییزطالع بینی زمستان