فال حافظ 22

ایمان خود را قوی نما تا از رنج و ناراحتی نجات یابی . گرفتاری های تو برطرف خواهند شد. اگر در عین غم خندیدی شاهکار کرده ای. کسانی هستند که طرفداریت میکنند و از آشوب نجاتت خواهند داد. در افکارت تغییری بده و بدی ها را بسوزان و روح بخشندگی را در خودت بپروران